Dit zijn de algemene voorwaarden van Mimmick CommV, met maatschappelijke zetel gevestigd te Roeselare 8800, Boomgaardstraat 50 GLV, België, ondernemingsnummer 0764.400.184 RPR Gent – Afdeling Kortrijk.

Artikel 1 Algemeen

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen “Klant”, hierna te noemen: “partij anderzijds” en Mimmick CommV. Waarop Mimmick CommV deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. Deze algemene voorwaarden vervangen alle voorgaande versies en zijn toepasbaar op alle offertes, aanbiedingen en contracten van Mimmick CommV en “partij anderzijds”.
3. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van “partij anderzijds” en zijn directie.4. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

Artikel 2 Offertes en aanbiedingen

1. Alle offertes en aanbiedingen van Mimmick CommV zijn vrijblijvend, tot op het ogenblik van aanvaarding door “partij anderzijds”. Aanvaarding komt tot stand door ondertekening van “de samenwerkingsovereenkomst” door “partij anderzijds”. “De samenwerkingsovereenkomst” wordt een effectief contract bij ondertekening ervan en vervangt alle eerder afgesloten mondelingen en/of schriftelijke akkoorden.
2. Mimmick CommV kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien “partij anderzijds” redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of schrijffout bevat.
3. De in “de samenwerkingsovereenkomst” vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
4. Een samengestelde prijsopgave verplicht Mimmick CommV niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 3 Contractduur; leveringstermijnen, uitvoering en wijziging overeenkomst

1. De overeenkomst tussen “partij anderzijds” en Mimmick CommV wordt aangegaan voor de duur bepaald in de samenwerkingsovereenkomst, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
2. De datum van levering wordt slechts als aanwijzing opgegeven en bindt Mimmick CommV niet. Vertraging in de levering geeft “partij anderzijds” geen recht op schadevergoeding of prijsvermindering, noch op ontbinding van de overeenkomst.
3. Indien Mimmick CommV gegevens (informatie, documenten, originelen, beelden, logins, e.a.) behoeft van ”partij anderzijds” voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat “partij anderzijds” deze juist en volledig aan Mimmick CommV ter beschikking heeft gesteld en dit binnen de 5 werkdagen.
4. Mimmick CommV heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
5. Mimmick CommV is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

Artikel 4 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

1. Mimmick CommV is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
2. “Partij anderzijds” zich schuldig maakt aan een zware contractuele wanprestatie en die “partij anderzijds” niet herstelt binnen de 8 dagen na ontvangst van een ter post aangetekende ingebrekestelling. In dit geval heeft Mimmick CommV het recht om ofwel de overeenkomst te schorsen totdat “partij anderzijds” zijn verbintenissen is nagekomen, ofwel de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen.
3. De niet-betaling van een of meerdere facturen op hun vervaldag, zal altijd worden beschouwd als een zware contractuele wanprestatie.
4. Bij beëindiging van de overeenkomst zal “partij anderzijds” alle door Mimmick CommV verleende diensten betalen, alsook de kosten die Mimmick CommV heeft moet maken als gevolg van deze beëindiging, vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding van 50% van het bedrag dat Mimmick CommV nog had kunnen factureren aan “partij anderzijds” indien de overeenkomst volledig zou zijn uitgevoerd.
5. Niettemin aanvaardt elke partij om aan de andere partij een redelijke termijn toe te kennen om haar eventuele tekortkomingen te verhelpen en om steeds eerst te zoeken naar een minnelijke regeling.
6. De overeenkomst kan te allen tijde schriftelijk of per mail beëindigd worden, één maand voor afloop van het lopende contract. Zonder deze opzegging, zal de overeenkomst telkens stilzwijgend worden verlengd met één maand.
7. Mimmick CommV heeft het recht bij elke verlenging (stilzwijgend of schriftelijke vernieuwing van de overeenkomst) nieuwe voorwaarden uit te werken en in de vernieuwde overeenkomst op te nemen. Mimmick CommV verplicht zich ertoe “partij anderzijds” hiervan op de hoogte te brengen.
8. Projecten die “on hold” zijn gezet door enerzijds Mimmick CommV of door “partij anderzijds“, geven geen aanleiding tot schorsing van betaling.
9. Indien “partij anderzijds” een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan “partij anderzijds” in rekening worden gebracht.

Artikel 5 Overmacht

1. Mimmick CommV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor tekortkomingen in de uitvoering van de overeenkomst die te wijten zijn aan overmacht.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: alle van buitenaf komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Mimmick CommV geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Mimmick CommV niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.
3. Hieronder valt ook het slecht of niet naleven van de overeenkomst door derden of “partij anderzijds” zelf.
4. Mimmick CommV kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten.

Artikel 6 Betaling en incassokosten

1. Tenzij anders overeengekomen, dient betaling te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, (op een door Mimmick CommV aan te geven wijze). Mimmick CommV is gerechtigd om periodiek te factureren.
2. De periodieke facturen voor de maandelijkse service dienen betaald te worden door “partij anderzijds” aan Mimmick CommV aan het begin van iedere service maand, rekening houdende met de opstart – & vervaldatum.
3. Alle facturen zijn betaalbaar op hun vervaldag door overschrijving op het rekeningnummer van Mimmick CommV zijnde KBC BE84 7340 5077 4859.
4. Elke betaling wordt aangerekend op de oudste vervallen factuur, en eerst op de verschuldigde interesten en kosten. Toegestane kortingen vervallen bij het niet respecteren van de algemene voorwaarden.

5. Betalingen aan derden, zoals: betalende aanmeldingen, registratie domeinnamen, bezoekers statistieken, hosting, klikbudgetten, mediabudgetten, conversievergoedingen, e.a. worden integraal aan partij anderzijds doorgefactureerd, tenzij is overeengekomen deze kosten aan derden rechtstreeks door “partij anderzijds” te vergoeden.
6. Betwistingen dienen binnen de zeven werkdagen na verzending van de factuur – per aangetekend schrijven – aan Mimmick CommV kenbaar gemaakt te worden. Een betwisting kan in geen geval een uitstel of schorsing van betaling verantwoorden.
7. Indien “partij anderzijds” in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is “partij anderzijds” van rechtswege in verzuim. “Partij anderzijds” is alsdan een rente verschuldigd van 10% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat “partij anderzijds” in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
8. Indien “partij anderzijds” niet overgaat tot betaling binnen de 8 dagen na ontvangst van een aangetekende ingebrekestelling door Mimmick CommV, is “partij anderzijds” een nalatigheids-interest verschuldigd aan de interestvoet bepaald in Art. 5 wet van 2 augustus 2002 ter bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties.
9. Alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van “partij anderzijds”. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Belgische incassopraktijk gebruikelijk is. Indien Mimmick CommV echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op “partij anderzijds” worden verhaald. “Partij anderzijds” is over de verschuldigde gerechtelijke en executiekosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud

1. Alle door Mimmick CommV – in het kader van de overeenkomst – geleverde zaken, blijven eigendom van Mimmick CommV totdat “Partij anderzijds” alle verplichtingen uit de met Mimmick CommV samenwerkingsovereenkomst deugdelijk is nagekomen.
2. Door Mimmick CommV geleverde zaken, die ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

Artikel 8 Aansprakelijkheid

1. Indien Mimmick CommV aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
2. Mimmick CommV is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Mimmick CommV is uitgegaan van door of namens “partij anderzijds” verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
3. Mimmick CommV kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor elk soort schade aan derde partijen, veroorzaakt door “partij anderzijds”, die zou voortvloeien uit het al dan niet onrechtmatig gebruik van haar producten of diensten.
4. Mimmick CommV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die veroorzaakt wordt door “partij anders” zelf of door derde partijen (bijv. Hosting, Google, Facebook, Instagram, Youtube, Snapchat, WhatsApp, e.a.)
5. Mimmick CommV is niet aansprakelijk voor enige indirecte of incidentele schade of verlies van inkomsten die “partij anderzijds” zou lijden ten gevolge van de levering van de diensten tijdens de overeenkomst.
6. Indien Mimmick CommV aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Mimmick CommV beperkt tot maximaal de totale waarde van de gesloten overeenkomst.
7. Mimmick CommV is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade of door grove nalatigheid in de uitvoering van de overeenkomst.
8. Mimmick CommV biedt geen garantie op succes, slaagkansen & rendement, en kan voor het niet behalen van de resultaten ook niet aansprakelijk worden gesteld. Dit omdat deze resultaten sterk worden beïnvloed door externe factoren, zowel online als offline, waarop Mimmick CommV geen controle heeft. Bijvoorbeeld: acties van “partij anderzijds” zelf, alsook van derde partijen zoals Google, Facebook, Youtube, Software, e.a.. Verder erkent “partij anderzijds” ook dat Mimmick CommV is gehouden tot een middelenverbintenis. Zij is gehouden om naar best vermogen haar service te leveren zonder dat een resultaat gegarandeerd wordt.
9. Om het vooropgestelde doel van de overeenkomst te behalen, zal Mimmick CommV voor bepaalde diensten afhankelijk zijn van de service, software en diensten van andere partijen. Mediabudgetten die op voorhand door Mimmick CommV worden opgesteld, zijn enkel indicatief en kunnen verschillen met de bedragen die door derde partijen worden gefactureerd. In geval van verschillende bedragen, gelden de facturen van derde partijen in kwestie als werkelijke bedragen en/of aantallen.

Artikel 9 Intellectuele eigendom

1. Onder intellectuele eigendommen wordt verstaan: alle intellectuele, industriële en andere eigendomsrechten (ongeacht geregistreerd of niet), met inbegrip van, maar niet beperkt tot, auteursrechten, naburige rechten, merken, handelsnamen, logo’s, tekeningen, modellen of aanvragen tot registratie als tekening of model, octrooien, aanvragen tot octrooien, domeinnamen, ‘know-how’, virtuele assistent, adverteringscampagnes, video’s & foto’s, landingspagina’s alsmede rechten op databanken, computerprogramma’s, etc.
2. “Partij anderzijds” waarborgt en vrijwaart Mimmick CommV voor de juistheid en volledigheid van alle materiaal en informatie, in welke vorm ook, die in het kader van de uitvoering van de overeenkomst door hem aan Mimmick CommV ter beschikking wordt gesteld. “Partij anderzijds” waarborgt ook dat het gebruik van dit materiaal en deze informatie geen inbreuk vormt op nationale of internationale regelgeving, noch op de rechten van derden en vrijwaart Mimmick CommV tegen elke mogelijke vordering van derden met betrekking tot dit materiaal of deze informatie.
3. Bij elke bewerking (of aanpassing) door “partij anderzijds” (of derden) aan de website (of aan de tools) waar Mimmick CommV zijn diensten op levert zal “partij anderzijds” Mimmick CommV onmiddellijk in kennis stellen.
4. “Partij anderzijds” aanvaardt en erkent dat de uitvoering en de diensten van Mimmick CommV hierdoor ernstig kunnen worden beïnvloed en/of gehinderd, door aanpassingen waarvan Mimmick CommV op voorhand niet werd ingelicht.
5. Mimmick CommV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen, veroorzaakt door gehele of gedeeltelijke tekortkomingen van “partij anderzijds” aan zijn verplichtingen.

Artikel 10 Toepasselijk recht – bevoegde rechtbank

1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Mimmick CommV partij is, is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.
2. De rechtbanken van Kortrijk zijn uitsluitend bevoegd om geschillen in kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Mimmick CommV het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te regelen.

Artikel 11 Wijziging in de algemene voorwaarden

1. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met Mimmick CommV